Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

1.2 Opdrachtgever: elk bedrijf, instelling of particulier die aan IPV een Opdracht verstrekt en met IPV een Overeenkomst aangaat;

1.3 Deelnemer(s): degene die bij IPV als zodanig is ingeschreven en een Opleiding volgt;

1.4 IPV: IPV Opleiding & Training B.V.

1.5 Incompany Training: een Opleiding die IPV verzorgt voor een door Opdrachtgever aan te wijzen besloten groep van Deelnemers;

1.6 Open Training: een Opleiding die voor elke Deelnemer openstaat;

1.7 Opdracht: de opdracht van een Opdrachtgever aan IPV om een Opleiding te verzorgen waaronder wordt verstaan ten behoeve van werknemers van het betreffende bedrijf of instelling die een Overeenkomst met IPV aangaat;

1.8 Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht, ook wel aangeduid als samenwerkingsovereenkomst, opdrachtbevestiging of anderszins met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door IPV;

1.9 Opleiding(en): een door IPV verzorgde opleiding of training waaronder een Incompany Training en Open Training, her-of bijscholing, cursus, workshop, mbo en/of hbo leergang dan wel enige andere vorm van opleiding;

1.10 Onderwijsmateriaal: opleidings-, les of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook dat wordt gebruikt in het kader van de Opleiding;

1.11 Partijen: IPV en Opdrachtgever gezamenlijk aangeduid.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van IPV en op elke met IPV gesloten Overeenkomst.

2.2. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door IPV.

2.4. Indien de Opdrachtgever zorgt voor inschrijving van deelnemers zijnde werknemers, dan verplicht de Opdrachtgever zich jegens IPV de Algemene Voorwaarden aan die Deelnemer op te leggen.

2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever zich door ondertekening akkoord heeft verklaard met de Overeenkomst en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Ingeval van een Open Training komt de Overeenkomst tot stand door middel van de inschrijving voor een Opleiding die schriftelijk door IPV wordt aanvaard. Inschrijving vindt plaats (i) per email via het door IPV verstrekte digitale inschrijfformulier, of (ii) via het inschrijfformulier op de website van IPV.

3.3. Wijzigingen in de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en IPV zijn overeengekomen.

3.4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van IPV aan welke toestemming IPV nadere voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Een met IPV gesloten Overeenkomst leidt voor IPV tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij IPV zich verbindt om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

4.2. Voorzover IPV voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de Opdrachtgever, respectievelijk een Deelnemer, is IPV uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig en/of onvolledig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

4.3. IPV stelt de inhoud van de Opleiding vast en mag de Opleiding te allen tijde in overleg met de opdrachtgever wijzigen. De Opleiding wordt uitgevoerd conform de richtlijnen zoals aangegeven in de Overeenkomst als het een Incompany Training betreft en op de website als het een Open Training betreft.

4.4. Ingeval van een Incompany Training stellen IPV en Opdrachtgever in onderling overleg vast op welke locatie de Opleiding door IPV zal worden uitgevoerd, waarbij geldt dat de locatie zal moeten voldoen aan de door IPV gestelde (technische) eisen, die aan Opdrachtgever zullen worden meegedeeld. Ingeval van een Open Training bepaalt IPV de locatie waar deze zal worden uitgevoerd.

4.5. Wijziging van de locatie als gevolg van overmacht geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.6. IPV behoudt zich het recht voor een Opleiding via en/ of in samenwerking met derden uit te voeren.

Artikel 5. Deelnemers

5.1. IPV heeft de bevoegdheid een Deelnemer het recht op verdere deelname aan de Opleiding geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien IPV door het gedrag van een Deelnemer belemmerd wordt in de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander uitsluitend ter beoordeling van IPV.

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever onthoudt zich, lopende de Overeenkomst, van activiteiten die IPV bij het uitvoeren van de Overeenkomst kunnen belemmeren of de werkzaamheden van IPV kunnen doorkruisen.

6.2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de Deelnemers het traject ongestoord kunnen doorlopen.

6.3. Opdrachtgever is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IPV, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen op welke wijze dan ook, van het door IPV ter beschikking gestelde Opleidingsmateriaal.

Artikel 7. Annulering en/of verplaatsing van de Opleiding

7.1. Open Training

a) Voor deelnemers (consumenten) is er bij aanmelding een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

b) IPV is gerechtigd om een Open Training voorafgaand aan de aanvang te annuleren indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van IPV onvoldoende is. In dat geval staat het IPV vrij om (i) met de Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende Opleiding op een andere datum, locatie en /of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel (ii) de betreffende Opleiding zonder vergoeding van geleden schade te annuleren. In geval van annulering door IPV, zal IPV het reeds door de Opdrachtgever betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding restitueren.

c) Verplaatsing door IPV kan uitsluitend geschieden ingeval van overmacht zoals omschreven in artikel 10.

d) Een verzoek van de Opdrachtgever tot annulering en/of verplaatsing van een Open Training, kan schriftelijk en via de mail geschieden. Als moment van ontvangst door IPV van de annulering en/of verplaatsing geldt in het geval van (i) een aangetekende brief, de datum van de poststempel en (ii) een email: de verzenddatum van de betreffende email. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Open Training, geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals nader bepaald in art. 7.1 sub d.

e) Ingeval van annulering zoals bedoeld in artikel 7.1 lid c geldt het volgende:

• Annulering kan tot 10 dagen voor aanvang van de Open Training kosteloos geschieden.

• Bij annulering vanaf 10 dagen voor aanvang van de Open Training wordt 20% van de totale kosten van de Open Training in rekening gebracht.

• Bij annulering van een Open Training vanaf 5 dagen voor de training worden de totale kosten van de training in rekening gebracht.

f) Bij verhindering van een Deelnemer aan een Open Training, kan de Deelnemer zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen tenzij de Deelnemer voorafgaand aan de Opleiding een intakegesprek heeft gevoerd. Vervanging dient aan IPV te worden medegedeeld voor de aanvangsdatum van de Open Training.

7.2. Incompany Training

a) Annulering en/of verplaatsing van een Incompany Training kan uitsluitend plaatsvinden voordat IPV met de betreffende Opleiding is aangevangen. Een verzoek van de Opdrachtgever tot annulering en/of verplaatsing kan uitsluitend schriftelijk geschieden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst gericht aan de directie van IPV. Als moment van ontvangst door IPV van de annulering en/of verplaatsing geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging door IPV. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Incompany Training of andere vorm van Opleiding, geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals nader bepaald in art. 7.2 sub b.

b) Ingeval van annulering en/of verplaatsing zoals bedoeld in artikel 7.2 geldt het volgende:

• Annulering/verplaatsing door de Opdrachtgever kan tot 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum waarbij Opdrachtgever 10% van de Opleidingskosten aan IPV is verschuldigd met een minimum van € 50,00.

• Opdrachtgever is 50% van de Opleidingskosten aan IPV verschuldigd bij annulering en / of verplaatsing vanaf 30 dagen tot 5 dagen vóór de geplande aanvangsdatum

• Opdrachtgever is 100% van de Opleidingskosten aan IPV verschuldigd bij annulering

en/of verplaatsing binnen 5 dagen vóór de geplande aanvangsdatum.

Artikel 8. Betaling

8.1. Alle door IPV opgegeven bedragen zijn exclusief BTW en kosten zoals verblijfskosten en reiskosten van trainers. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd conform de prijsindex CBS categorie Zakelijke Diensten.

8.2. Met uitzondering van een Open Training, is Opdrachtgever verplicht facturen van IPV binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de factuur te voldoen. Opdrachtgever is niet bevoegd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

8.3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is IPV gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen.

8.4. Opdrachtgever is ingeval van niet-tijdige betaling, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen wettelijk is vastgelegd.

8.5. Ingeval van een Open Training dient het gehele bedrag voor de aanvangsdatum van de Open Training te zijn voldaan op straffe waarvan de Opdrachtgever direct in verzuim is en de Deelnemer niet langer gerechtigd is deel te nemen aan de Open Training.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is iedere aansprakelijkheid van IPV uit hoofde van een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval in rekening is gebracht, danwel tot het factuurbedrag over een periode van 3 maanden indien het een Overeenkomst betreft met een duur van meer dan 6 maanden. De totale vergoeding zal nimmer meer bedragen dan hetgeen uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van IPV in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

9.2. IPV aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schadeveroorzakende gedragingen van een Deelnemer. IPV is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en of schade aan eigendommen van een Deelnemer ongeacht waar de Opleiding plaatsvindt.

9.3. Deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud en strekking van opdrachten die in het kader van de Opleiding moeten worden uitgevoerd. IPV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit danwel samenhangend met deze opdrachten noch jegens derden, noch jegens Opdrachtgever.

9.4. Opdrachtgever vrijwaart IPV voor vorderingen van derden wegens schade als genoemd in artikel 9.3 danwel schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan IPV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van IPV.

9.5 Aansprakelijkheid van IPV voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en gemist voordeel met betrekking tot niet toegekende subsidies en/of fiscale regelingen is te allen tijde uitgesloten.

9.6 IPV is niet aansprakelijk voor overschrijding van leveringstermijnen en toegankelijkheid van de digitale leeromgeving t.b.v. het lesmateriaal.

Artikel 10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht, als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst door IPV blijvend danwel tijdelijk, geheel danwel gedeeltelijk onmogelijk is, heeft IPV de bevoegdheid de overeenkomst op te schorten danwel te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, ziekteverzuim van trainers, boycot, bedrijfsstoringen bij IPV of haar leveranciers, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand en alle overige omstandigheden als gevolg waarvan nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van IPV kan worden gevergd.

10.3. IPV zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren ingeval er sprake is van een overmachtssituatie en mededelen in hoeverre de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.

Artikel 11. Ontbinding

11.1. De overeenkomst kan door ieder der partijen zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gebracht, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkings- bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

11.2. Voorts heeft IPV het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever danwel een Deelnemer niet naar behoren voldoende medewerking verleent bij de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander ter beoordeling van IPV. Dit altijd in overleg met de Opdrachtgever.

11.3. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door IPV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en alle overige gemaakte onkosten.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. IPV verbindt zich tegenover Opdrachtgever tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie die IPV tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst mocht verkrijgen of heeft verkregen en zal dit opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 13. Auteursrecht

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het samengestelde en verstrekte Opleidingsmateriaal berust bij IPV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het is Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan dit Opleidingsmateriaal zonder voorafgaande toestemming van IPV, buiten de Opleiding om, voor welke doeleinden dan ook en op welke wijze dan ook, te gebruiken dan wel ter beschikking te stellen aan derden.

13.2. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. Door het aangaan van een Overeenkomst met IPV wordt aan IPV toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal IPV uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en beheren op de wijze die de AVG 2018 voorschrijft. De IPV privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze activiteiten voor marketing en contractbeheer van klanten en leveranciers. Het is ook van toepassing op werknemers van IPV en op mensen die een baan zoeken.

Artikel 15. Overname van personeel

15.1. Het is geen der Partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de Overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een Overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 16. Klachtenregeling

16.1. Eventuele klachten over facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend bij IPV. Eventuele andere klachten dienen uiterlijk binnen 1 maand na de laatste dag van een Opleiding schriftelijk te worden ingediend bij de directie van IPV met een omschrijving en onderbouwing van de klacht. Binnen 1 week wordt de klacht in behandeling genomen en volgt een terugkoppeling. Van deze behandeltermijn kan beargumenteerd worden afgeweken. Klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan De Geschillencommissie te Den Haag / De Geschillencommissie NRTO. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De afgehandelde klachten worden in de directiemap bewaard voor de periode van één jaar.

16.2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten ingeval er sprake is van een klacht.

Artikel 17. Geschillen

17.1. Alle geschillen, voortvloeiende uit de Overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen voorgelegd worden aan de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van Partijen om over te gaan tot het nemen van conservatoir gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

17.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen dat schriftelijk kenbaar

maakt aan de andere partij.

17.3 Op alle geschillen, evenals op alle met IPV aangegane verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

18.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, deponeringsnummer 58427732.

18.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de Overeenkomst.