Sturen op verantwoordelijkheid

De primaire processen van bedrijven zijn de laatste tientallen jaren ingrijpend veranderd. Bedrijven moeten flexibel, ‘lean’ en ‘agile’ zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Er is behoefte aan ondernemersschap op de werkvloer. Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak aan het worden in moderne organisaties. ‘Een noodzaak’ om de toenemende complexiteit waar bedrijven mee kampen het hoofd te bieden.

Om te kunnen sturen op verantwoordelijkheid is het van groot belang een juiste balans te vinden tussen sturen (kaders stellen, resultaten/output benoemen, grenzen aangeven) en ruimte geven (delegeren, zelforganisatie, loslaten). Zonder sturing, ontaarden zelfs de beste intenties in chaos en is het maar afwachten welke resultaten bereikt worden. Zonder ruimte voor zelfsturing is de motivatie, creativiteit en zelfstandigheid van medewerkers ver te zoeken.

Samengevat kan de balans als volgt worden ingevuld:

Sturing

 • Duidelijke visie
 • Kaders aangeven
 • Voortgang en resultaten monitoren
 • Aandacht voor wat er in de uitvoering speelt

Zelforganisatie

 • Ruimte voor initiatieven
 • Eigen verantwoordelijkheid oppakken
 • Zicht op de eigen resultaten
 • Klant- en resultaatgericht

Leiderschapsstijl

Sturen op verantwoordelijkheid vraagt een bepaalde manier van leidinggeven. Samengevat: ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output.

Wilt u sturen op verantwoordelijkheid? Let dan op de volgende punten:

 • Wees gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Vertrouwen is hierbij cruciaal. Laat blijken dat u vertrouwen heeft in de kwaliteiten van uw mensen door hun input serieus te nemen. Betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven. Doe een beroep op hun expertise en ondernemerschap. Dit betekent slimmer delegeren
 • Geef feedback. Schroom niet om zowel positieve zaken als aandachtspunten terug te geven. Het is een goed manier om medewerkers te prikkelen. Met het geven van complimenten laat u uw waardering blijken .
 • Stel de juiste vragen. Dit zijn vooral (coachende) vragen die een beroep doen op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van medewerkers;
 • Stuur op output en voortgang. Wees eenduidig en gefocust op wat u belangrijk vindt. Monitor de bereikte resultaten. ‘Resultaten verbeteren’ behoeft permanent aandacht.
 • Geeft u leiding aan een onderdeel dat meerdere lagen van leidinggevende en uitvoerende telt? Zorg er voor dat u weet wat de uitvoerenden bezig houdt. Het directe contact is nog altijd de beste bron. Bevorder ook de horizontale communicatie en uitwisseling tussen de verschillende teams en units.